Historie

Raje ligger som i Kong Ravals tid omgitt av enorme uberørte skog- og fjellområder som også inkludere Skrim og Sauheradfjell Naturreservat på hele 123 000 dekar. Dette betyr uberørt natur for all fremtid, til glede for alle Raje-entusiaster.

Historie

Raje ligger som i Kong Ravals tid omgitt av enorme uberørte skog- og fjellområder som også inkludere Skrim og Sauheradfjell Naturreservat på hele 123 000 dekar. Dette betyr uberørt natur for all fremtid, til glede for alle Rajeentusiaster.

Raje er et skog- og fjellområde beliggende på nordvestsiden av Skrimfjell med Ravalsjøen i sør og Svendsbufjell i vest.

Området er omtalt i litteratur gjennom mange hundre år. Sagnet forteller at Ravalsjøriket med skoger og seterstøler en gang skal ha tilhørt en bygdekonge som er kjent som kong Ravald og det fortelles mange historier om den gamle kongen på Raje. Et sagn forteller om den gamle kongsgården han hadde der oppe hvor han levde med mange fiskevann og store skogvidder rundt seg. Vi vet ikke når han levde, men antageligvis etter at kristendommen kom til disse områdene.

Raje er et skog- og fjellområde beliggende på nordvestsiden av Skrimfjell med Ravalsjøen i sør og Svendsbufjell i vest.

Området er omtalt i litteratur gjennom mange hundre år. Sagnet forteller at Ravalsjøriket med skoger og seterstøler en gang skal ha tilhørt en bygdekonge som er kjent som kong Ravald og det fortelles mange historier om den gamle kongen på Raje. Et sagn forteller om den gamle kongsgården han hadde der oppe hvor han levde med mange fiskevann og store skogvidder rundt seg. Vi vet ikke når han levde, men antageligvis etter at kristendommen kom til disse områdene.

Raje har i det hele tatt vært et knutepunkt fra gammelt av, det har vært et møtested for trafikken mellom Vestfold, Telemark og Buskerud med gamle stier og rideveier i alle retninger. Mest kjent er rideveien fra Kongsberg til Skien over Raje, som var stamveien fra Buskerud til Telemark i tidligere tider. Om denne finnes det mange beretninger, det var denne veien som ble brukt da de første fant sølv i Kongsberg bare ei mils vei fra Raje og dro til Skien for å selge dette ulovlig. Dette ble oppdaget og den danske kongen Christian 4. var raskt på plass og la under seg områdene det var funnet sølv i. Den norsk-svenske kong Oscar 1. reiste langs veien over Raje i 1845, her ble han traktert og oppvartet etter alle kunstens regler før han dro videre med følget sitt til Skien.

Rajes funksjon som veikryss for trafikken mellom de tre fylkene er nå borte, men de gamle stiene og ridetraseene er der fremdeles og bringer en sommer som vinter inn i alle fylkene. Det finnes fortsatt rester på Raje fra den tidligere historien og midt i området ligger Rajehaugen som et sammenhengende seterområde, også dette forteller en historie om tider som har vært og den aktivitet som var her før. Det er de gamle rideveiene og setrene som er opprinnelsen til det moderne Raje. Det er disse veiene som ble utbedret og brakte folk inn i området og de gamle setrene som ble modernisert, var grunnlaget for hytteutbyggingen som kom etter hvert.

Orkidéer i full blomst

Raje ligger innenfor det såkalte Oslofeltet. Oslofeltet er en geologisk betegnelse på en gammel, innsunket del av jordskorpen som strekker seg fra Langesundsfjorden i Telemark i sør til Brumundal i nord. Bergartene i dette området, som ble dannet i kambro-silurisk periode, skiller seg ut fra områdene omkring. Bergartene er sedimentære, og gir gjennom kjemisk og mekanisk forvitring grunnlaget for et basisk jordsmonn. Som følge av det spesielle jordsmonnet finner en i dette feltet et rikt planteliv med en mengde arter, deriblant en del svært sjeldne. Raje er derfor et eldorado for botanikere, og et yndet utfartsområde for alle som er interessert i blomster og planter

Allerede på 1800-tallet var botanikere og geologer blitt klar over det spesielle ved dette området. I 1938 ble orkideen søstermarihand funnet ved Raje-setrene. Dette ble lagt merke til og førte til at det etter krigen kom botanikere valfartende for å se nærmere på sjeldenhetene. Blomsten er på grunn av sin sjeldne forekomst fredet i Norge.

Orkidéer i full blomst

Raje ligger innenfor det såkalte Oslofeltet. Oslofeltet er en geologisk betegnelse på en gammel, innsunket del av jordskorpen som strekker seg fra Langesundsfjorden i Telemark i sør til Brumundal i nord. Bergartene i dette området, som ble dannet i kambro-silurisk periode, skiller seg ut fra områdene omkring. Bergartene er sedimentære, og gir gjennom kjemisk og mekanisk forvitring grunnlaget for et basisk jordsmonn. Som følge av det spesielle jordsmonnet finner en i dette feltet et rikt planteliv med en mengde arter, deriblant en del svært sjeldne. Raje er derfor et eldorado for botanikere, og et yndet utfartsområde for alle som er interessert i blomster og planter.

Allerede på 1800-tallet var botanikere og geologer blitt klar over det spesielle ved området. I 1938 ble orkidéen søstermarihand funnet ved Raje-setrene. Dette ble lagt merke til og førte til at det etter krigen kom botanikere valfartende for å se nærmere på sjeldenhetene. Blomsten er på grunn av sin sjeldne forekomst fredet i Norge.